FAQ

Formålet med FAQ'en er at medvirke til størst mulig forståelse for de vilkår som gælder for CA Lønsikring. En endelig stillingtagen til en forsikringsbegivenhed kræver en anmeldelse med tilhørende dokumentation.

 

Q: Hvordan fungerer CA Lønsikring?

A: CA Lønsikring sikrer dig en ekstra forsikringsydelse ud over dagpengene hvis du bliver ufrivillig ledig eller uarbejdsdygtig. Hvis du bliver ufrivillig ledig eller uarbejdsdygtig, ud over en eventuel valgt selvrisikoperiode, betales en ydelse for det antal dage du er ufrivillig ledig eller uarbejdsdygtig. 

Du kan få udbetaling i op til 360 dage for en periode med ufrivillig ledighed eller uarbejdsdygtig – se din police for din maksimale dækningsperiode.

Hvis du bliver ufrivillig ledig eller uarbejdsdygtig flere gange i løbet af forsikringens løbetid, kan du få udbetalt forsikringsydelsen maksimalt 3 gange, hver på max. 360 dage, samlet maksimalt 1.080 dage. Efter en periode med udbetalinger, skal du igen være fastansat som lønmodtager i mere end 6 sammenhængende måneder og aflønnet for mindst 80 timer om måneden for at være berettiget til flere udbetalingsperioder.

Ansættelse i fleksjob, job med løntilskud, deltidsarbejde med supplerende dagpenge eller lignende støttet beskæftigelse, tæller ikke med ved opgørelsen af nyt beskæftigelseskrav.

 

Q: Hvem kan tegne CA Lønsikring?

A: Forsikringen kan omfatte personer som ved tegning eller overførsel fra lignede lønsikring:

 • er medlem af CA a-kasse i hele forsikringens løbetid
 • er mellem 18 og 60 år ved startdatoen for CA Lønsikring
 • har et dansk cpr-nummer og har fast bopæl i Danmark
 • er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 80 timer om måneden i mindst 6 sammenhængende måneder umiddelbart forinden køb af forsikringen
 • være uden kendskab til ledighed og ikke have eller burde have kendskab til kommende ledighed
 • har du en lignende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan du overføre din anciennitet, med lignende forsikring menes samme ydelse, selvrisikoperiode og udbetalingsperiode 

Q: Kan jeg tegne lønsikring eller ændre min lønsikring, hvis jeg har kendskab til opsigelse?

A: Du kan ikke tegne lønsikring eller forhøje forsikringsydelsen, forlænge udbetalingsperioden* eller nedsætte selvrisikoperioden*, efter du har: 

 • fået mundtlig eller skriftlig besked om en afskedigelse 
 • fået kendskab til kommende ledighed som følge af:
  • partshøring i henhold til Forvaltningsloven, varslinger og/eller meddelelser på baggrund af Lov om virksomhedsoverdragelse eller enhver anden lovgivning
  • meddelelse om lukning, sammenlægning og/eller afskedigelse, så snart dette er kommet til dit kendskab
  • informationsmøder og alle andre mundtlige meddelelser om senere afskedigelser
  • alle andre typer meddelelser, hvori det fastslås, at afskedigelse vil finde sted på ethvert fremtidigt tidspunkt

 

Q: Hvordan er du stillet, hvis du er selvstændig?

A: Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke omfattes af forsikringen.

Du er selvstændig, når du gennem din ejerandel, aktionæraftale eller lign. har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse over beslutninger i det selskab, hvori du er ansat. Ved vurderingen af om forsikrede, er selvstændig, henvises til de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedslovgivningen.

 

Q: Hvornår starter forsikringen?

A: Forsikringens startdato er den 1. i førstkommende måned efter tegningen eller en senere valgt dato. 

Forsikringsdækningen for ufrivillig ledighed starter efter udløb af din kvalifikationsperiode, som fremgår af din forsikringspolice. Det betyder, at ufrivillig ledighed, der indtræder:

 • inden udløbet af din kvalifikationsperiode - eller
 • som følge af opsigelse - samt enhver form for mundtligt eller skriftligt besked om, at du med overvejende sandsynlighed bliver ufrivillig ledig - der afgives inden for kvalifikationsperioden

er ikke omfattet af forsikringen og kan derfor ikke medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser.

Forsikringsdækningen for uarbejdsdygtighed starter 1 måned efter startdatoen. Det betyder at uarbejdsdygtighed, der indtræder inden for kvalifikationsperioden, som er den første måned efter forsikringen er trådt i kraft og som skyldes sygdom der:

 • har vist de første symptomer før forsikringens tegningsdato eller
 • direkte eller indirekte er en følge af sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med før forsikringens tegning

er ikke omfattet af forsikringen og kan derfor ikke medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser. 

 

Q: Forsikringsdækning ved ufrivillig ledighed?

A: Forsikringen dækker ved ufrivillig ledighed, når du:

 • er ufrivillig ledig og berettiget til dagpenge og ikke har fået karantæne fra CA a-kasse
 • har været fastansat som lønmodtager i minimum 12 sammenhængende måneder og aflønnet for mindst 80 timer om måneden umiddelbart forud for første dækningsberettiget udbetalingsperiode
 • er tilmeldt dit lokale jobcenter og står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet
 • tidligst efter udløb af kvalifikationsperioder bliver ufrivillig ledig eller får kendskab til kommende ledighed

Forsikringen dækker ikke, hvis ledigheden skyldes:

 • at du selv har sagt dit job op at du er blevet berettiget bortvist af din arbejdsgiver
 • at du bliver pålagt eller omfattet af enhver form for arbejdsfordeling, afskedigelse og tilbud og genansættelse på lavere arbejdstid og/eller lavere løn. Du vil dog være omfattet, hvis du umiddelbart før arbejdsfordelingen har været fastansat som lønmodtager i minimum 12 sammenhængende måneder og aflønnet for mindst 80 timer om måneden, medmindre arbejdsfordelingen skyldes en periode med epidemi, pandemi eller under andre hjælpeforanstaltninger, som anses for at være et samfundsanliggende
 • ophør af et tidsbegrænset ansættelsesforhold
 • sygdom eller lidelse, som du havde – eller burde have kendskab til på tidspunktet for tegning af eller overførsel til CA Lønsikring eller som du har søgt læge for indenfor 12 måneder før tidspunktet for tegning af eller overførsel til CA Lønsikring
 • alkohol- og narkotikamisbrug samt kriminelle handlinger

 

Q: Kan jeg få supplerende dækning under nyt fast arbejde?

A: Påtager du dig et nyt fast job som lønmodtager* under en udbetalingsperiode*, og får du en dokumenteret lønnedgang i forhold til din hidtidige indkomst*, kan lønsikringen forsætte udbetalingen. Har du f.eks. modtaget udbetaling ved ufrivillig ledighed* i 80 dage, og umiddelbart herefter påtager dig en ny fastansættelse som lønmodtager*, men til en lavere løn, kan denne lønsikring forsætte med en supplerende udbetaling, så du oplever at være dækket med op til maksimalt 90 % af din hidtidige indkomst* efter arbejdsmarkedsbidraget før din ledighed.

Den supplerende dækning ved lønnedgang ophører ved udgangen af den måned, hvor du opnår et lønniveau som betyder, at du har samme lønindtægt som før din ledighed eller, indtil du har modtaget det antal ydelser, som lønsikringen maksimalt giver ret til pr. udbetalingsperiode* i henhold til din police. Denne dækning gælder kun for lønsikringer med forsikringsbetingelser der er udstedt d. 1. april 2021 eller senere.

Eksempel:
Hidtidige indkomst* før ledighed 50.000 kr. Maksimal forsikringsydelse på 90 % dækning efter arbejdsmarkedsbidrag: 50.000 x 0,92 x 0,90 = 41.400 kr. Påtager du dig et nyt job til en ny lønindtægt på f.eks. 35.000 kr., vil du kunne modtage forskellen på 6.400 kr. før skat som supplerende ydelse fra lønsikringen.

 

Q: Forsikringsdækning ved uarbejdsdygtighed?

A: Forsikringen dækker ved uarbejdsdygtighed, når:

 • du har været beskæftiget som fastansat lønmodtager i minimum 12 sammenhængende måneder og aflønnet for mindst 80 timer om måneden umiddelbart forud for første dækningsberettiget udbetalingsperiode
 • du har erklæring fra lægen, som dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling
 • de første symptomer på sygdommen er opstået senere end en måned efter startdatoen
 • du modtager sygedagpenge

Forsikringen dækker ikke, når uarbejdsdygtigheden skyldes:

 • enhver tidligere psykisk eller fysisk lidelse, sygdom eller ulykke, som du har søgt eller modtaget behandling for før tegning af eller overførsel til CA Lønsikring
 • uarbejdsdygtighed, der er opstået som en direkte eller indirekte følge af lidelse, sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med før ikrafttrædelsen af din CA Lønsikring
 • krig, terror, psykiske lidelser, alkohol- og narkotikamisbrug, radioaktiv stråling, epidemier, pandemier og senfølger heraf, der er taget under offentlig behandling

 

Q: Dækker forsikringen ledighed / uarbejdsdygtighed som følge af Covid-19 virus?

A: Nej, hvis en virus eller lignende bliver klassificeret som en epidemi eller pandemi, så dækker forsikringen ikke uarbejdsdygtighed eller ufrivillig ledighed som følge af virus. 

 

Q: Hvor meget kan jeg få udbetalt?

A: Uanset den valgte forsikringssum kan du kan maksimalt få udbetalt 90 % af den hidtidige indkomst (lønindtægt ekskl. 8% arbejdsmarkedsbidrag) inklusiv ydelsen fra din A-kasse.

 

 

Q: Hidtidig indkomst?

A: Når der skal udbetales fra forsikringen, vil indkomsten, der ligger til grund for forsikringsdækningen, blive beregnet efter de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Det er din indberettede løn til e-indkomstregisteret, som bestemmer grundlaget for 90 % beregningen. Du kan benytte de 12 måneder med den højeste indkomst, inden for de seneste 24 måneder til beregning af hidtidig indkomst.

Hidtidig indkomst inkluderer fast løn, fri bil, fri telefon og provision, når det fremgår af din lønseddel og du svarer skat af beløbene. Arbejdsgiverbetalt pension skal ikke medregnes i den hidtidige indkomst, men eget bidrag til pension kan medregnes.

Sker der ændringer i din indkomst i forsikringens løbetid, bør du tilpasse forsikringsydelsen, så den er passer til dine aktuelle lønforhold.

 

Q: Skat?

A: Præmien til arbejdsløshedsdækningen udgør 95 % af den samlede præmie og er fradragsberettiget. Vi indberetter den indbetalte præmie til SKAT.

Udbetalinger ved ufrivillig ledighed er skattepligtige.

Udbetalinger ved uarbejdsdygtighed udgør 50 % af den valgte forsikringssum og er skattefrie. 

 

Q: Udbetaling?

A: Du kan modtage forsikringsydelser når den valgte selvrisikoperiode er udløbet.

Efter selvrisikoperioden kan du få udbetaling fra forsikringen i det antal dage, du modtager dagpenge.

Forsikringsydelsen der udbetales kan maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige indkomst. Ved ufrivillig ledigheder forsikringsydelsen skattepligtig, ved uarbejdsdygtighed udbetales 50 % af forsikringsydelsen som skattefri ydelse.

 

Q: Midlertidigt arbejde?

A: Får du midlertidigt arbejde i en udbetalingsperiode stopper udbetalingen.

Du kan påtage dig midlertidigt arbejde i op til maksimalt 12 måneder pr. udbetalingsperiode, mod forudgående godkendelse af forsikringsselskabet. Efter afslutning af det midlertidige arbejde (maks. 12 mdr.) kan udbetalingerne fortsætte.

 

Q: Hvis du ønsker at forhøje eller nedsætte din forsikringssum?

A: Du kan ændre din forsikringssum ved at klikke HER og vælge ”Min Lønsikring” i topmenuen. Ønsker du en eller flere af følgende ændringer for din lønsikring:

 • forøgelse af forsikringsydelsen, udbetalingsperioden og nedsættelse af selvrisikoperioden skal du opfylde kravene i betingelserne for at tegne en ny forsikring, og der vil være en ny kvalifikationsperiode for den del af lønsikringen, der ændres

Du kan ikke forøge forsikringsydelsen, udbetalingsperioden eller nedsætte selvrisikoperioden, efter du har: 

 • fået mundtlig eller skriftlig besked om en afskedigelse 
 • fået kendskab til kommende ledighed som følge af:
  • sindetskrivelser i henhold til Forvaltningsloven, partshøring, varslinger og/eller meddelelser på baggrund af varslingsloven, Lov om virksomhedsoverdragelse eller enhver anden lovgivning
  • meddelelse om lukning, sammenlægning og/eller afskedigelse, så snart dette er kommet til dit kendskab
  • informationsmøder og alle andre mundtlige meddelelser om senere afskedigelser
  • alle andre typer meddelelser, hvori det fastslås, at afskedigelse vil finde sted på ethvert fremtidigt tidspunkt 

Ønsker du en eller flere af følgende ændringer for din lønsikring:

 • lavere forsikringsydelse, udbetalingsperiode og længere selvrisikoperiode træder ændringen i kraft fra den 1. i den følgende måned. 

Ændring af din lønsikring i forsikringens løbetid, bevirker at din forsikring fortsætter med de forsikringsbetingelser, der gælder på ændrings tidspunktet.

Q: Hvis du mister jobbet?

A: Bliver du opsagt, kan du anmelde ledighed til forsikringsselskabet HER

Når du har fået udbetalt det maksimale antal forsikringsydelser i din udbetalingsperiode, kan du igen få udbetalinger, når du har været fast ansat som lønmodtager i mere end 6 sammenhængende måneder og aflønnet for mindst 80 timer om måneden. 

Er du efter en udbetalingsperiode fastansat som lønmodtager i 6 sammenhængende måneder eller mindre og bliver opsagt igen eks. efter en prøvetidsperiode, gælder udbetalingsperioden før og efter denne ansættelse, som én ledighedsperiode. Det betyder, at de resterende udbetalinger kan udbetales uden, at der gælder en ny selvrisiko.

 

Q: Jeg er opsagt inden udløbet af min kvalifikationsperiode?

A: Er du blevet opsagt eller har fået kendskab til kommende ledighed, inden udløb af din kvalifikationsperiode, kan du ikke få udbetalinger fra forsikringen i denne ledighedsperiode.

 

Q: Jeg er blevet rask efter en periode, hvor jeg var uarbejdsdygtig?

A: Modtager du forsikringsydelser for uarbejdsdygtighed og bliver raskmeldt, skal du foretage en ny anmeldelse af ledighed til forsikringsselskabet. Opfylder du kravene for at få udbetalinger for ufrivillig ledighed, fortsætter udbetalingen, såfremt der er flere forsikringsydelser tilbage.

Den samlede udbetalingsperiode tæller fra den dag, hvor du blev uarbejdsdygtig. 

 

 

Q: Jeg er blevet uarbejdsdygtig under ledighedsperiode?

A: Er du blevet uarbejdsdygtig under ledighedsperiode, skal du lave en ny anmeldelse til forsikringsselskabet.

Opfylder du kravene for at få udbetalinger for uarbejdsdygtighed fortsætter udbetalingerne, såfremt der er flere forsikringsydelser tilbage.

Den samlede udbetalingsperiode tæller fra du blev ufrivillig ledig.

 

Q: Ferie?

A: Ferie imellem to ansættelsesperioder gælder ikke som værende en del af dit ansættelsesforhold. Det er derfor en god idé at holde evt. restferie, inden ansættelsesforholdet slutter.

Du kan ikke få udbetaling fra lønsikringen, når du holder ferie, fordi du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Q: Graviditet og barsel?

A: Er du gravid og går på barsel, kan du fortsat opretholde din forsikring, når du er i et fast ansættelsesforhold under barslen.

 

 

Q: Garantifond?

A: Forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters DAC er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvis AmTrust International Underwriters DAC går konkurs dækker fonden dine månedlige ydelser.

 

Q: Hvordan klager du over en afgørelse til CA Lønsikring?

A: Er du ikke enig i vores afgørelse om din lønsikring, har du mulighed for at klage til CA’s Klagenævn. Klagenævnet er sammensat af et ligeligt antal repræsentanter fra Forsikringsselskabet og CA.

Klagen skal sendes til CA’s Klagenævn, Marsh McLennan Agency A/S, Tromsøgade 2, 1.
2100 København Ø, E-mail: ca.lonsikring@mmc.com

Endelig kan klagenævnets afgørelser indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

 

Q: Hvordan klager jeg over Marsh McLennan Agency A/S?

A: Du har mulighed for at klage over Marsh McLennan Agency A/S ved at sende en mail eller brev til:

The Compliance Officer
Marsh McLennan Agency A/S
Tromsøgade 2, 1.
2100 København Ø

mail: compliancedenmark@mmc.com

Læs mere her